Πώς μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τους συνταξιούχους

Σειρά δικαιολογητικών χρειάζονται όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν τον χρόνο της θητείας τους για τη σύνταξη. Προκειμένου να υπολογιστούν οι εισφορές για να αναγνωριστεί ο χρόνος χρειάζεται να απευθυνθούν με αίτημά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας προσμετράται κι αναλόγως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δουν αν τους συμφέρει να αναγνωρίσουν τα πλασματικά χρόνια ή όχι. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας προσμετράται στην κύρια – ανταποδοτική σύνταξη και θεωρείται ότι βοηθά περισσότερο αυτούς, που έχουν ήδη πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο χρειάζεται πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του.

Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα).

Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄) ή φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.
Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης του στην Υπηρεσία, προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 6,67%.
Απλή υπεύθυνη δήλωση του ότι ο αιτών δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
Τι συμβαίνει με τους μισθωτούς;
Για τις άλλες κατηγορίες, που δεν ανήκουν στο δημόσιο ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή υποβάλλει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά το αίτημα αναγνώρισης ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: αν έχει αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ή άλλο χρόνο σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα και αν έχει ασφαλιστεί σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το χρονικό διάστημα που αιτείται. Και σ΄αυτήν την περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης όχι όμως μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Οικονομία - Τελευταία Νέα