Ηράκλειο: Σημαντική δικαστική απόφαση διαγραφής χρεών

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250
Δαριβιανάκη Μήλιου Μαρία
Η δικηγόρος κ. Δαριβιανάκη Μήλιου Μαρία

Μια πολύ σημαντική απόφαση για την διαγραφή χρέους μιας διαζευγμένης μητέρας με δύο ανήλικα τέκνα κατάφερε και πέτυχε η δικηγόρος κ. Δαριβιανάκη Μήλιου Μαρία.

Η αιτούσα εργάζεται σε δημοτική υπηρεσία με μηνιαίες αποδοχές 868,13 ευρώ τον μήνα. Λαμβάνει και επίδομα τέκνων ύψους 140,00 ευρώ τον μήνα. Η ίδια είναι διαζευγμένη και έχει δύο ανήλικα τέκνα των οποίων τις ανάγκες επιμελείται η ίδια.

Όπως μας ενημερώνει η δικηγόρος κ. Δαριβιανάκη Μήλιου Μαρία:

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως δανείστηκε από τους πιστωτές της και οφείλει σε αυτούς το συνολικό ποσόν των 214.441,63 ευρώ, όπως αυτό το ποσό ανερχόταν το έτος 2014 ότε και κατατέθηκε η κρινόμενη αίτηση.

Σήμερα το ποσό αυτό έχει αισθητά αυξηθεί λόγω των δυσθεώρητων κονδυλίων των επιτοκίων. Λόγω της αισθητής μείωσης του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος της αιτούσας, σε σχέση με αυτό που λάμβανε κατά τα προηγούμενα έτη, η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της.

Η αδυναμία αυτή είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά της, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αφού αφαιρεθεί το ποσό το οποίο απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και των τέκνων της, αδυνατεί πλέον να καλύψει τη συνολική μηνιαία δόση των επίδικων δανείων. Περαιτέρω, η αδυναμία της είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται ουσιώδης αύξηση του ατομικού της εισοδήματος κατά το προσεχές μέλλον.

Εξ άλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητα της αιτούσας ως προς την περιέλευσή της σε αδυναμία πληρωμής, καθώς οι οφειλές της δεν είναι τέτοιου δυσθεώρητου ύψους, ώστε να καταφάσκεται δολιότητα στο πρόσωπό της με μόνη την ανάληψή τους. Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημά της κατά τον χρόνο χορήγησης των επίδικων δανείων ήταν τέτοιο, ώστε να μπορεί να αποπληρωθεί η μηνιαία δόση τους,

Περαιτέρω, η αιτούσα, για τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας της, δεν θα μπορούσε, κατά τον χρόνο σύναψης των επίδικων δανείων, να ανεύρει οικία με μηνιαίο μίσθωμα σημαντικά κατώτερο της ενήμερης μηνιαίας δόσης των ανωτέρω δανείων. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.

Δεν κρίνεται απαραίτητη κατ’ άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 η εκποίηση του ΙΧΕ ιδιοκτησίας της, αφ’ ενός μεν λόγω του ότι, εξαιτίας της παλαιότητάς του, δεν αναμένεται να αποδώσει αξιόλογο τίμημα, αφ’ ετέρου δε λόγω των εξόδων της σχετικής διαδικασίας και, ιδίως, λόγω της αναγκαιότητας διορισμού μεσεγγυούχου μέχρι την εκποίησή του.

Σύμφωνα δε με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ορίστηκε με τη εν λόγω απόφαση ότι η αιτούσα δεν θα υποχρεωθεί σε συμπληρωματικές καταβολές.

 

Περισσότερες Ειδήσεις