Περιφέρεια Κρήτης: Ενημέρωση για την παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση κονδύλων πατάτας

Τι αναφέρει για τις φυτουγειονομικές απαιτήσεις διακίνησης κονδυλίων πατάτας

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπενθυμίζει σε όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης κονδύλων πατάτας (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστές κλπ.) ότι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών -Φυτοϋγειονομικό Μητρώο που τηρεί η Υπηρεσία.

Επίσης επισημαίνονται τα παρακάτω:

Α. Σήμανση πατάτας φαγητού. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση που θα προσαρτάται υποχρεωτικά στη συσκευασία σε περίοπτη θέση αυτής ή στην περίπτωση μη συσκευασμένων κονδύλων που μεταφέρονται χύδην, στα συνοδευτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα οι κόνδυλοι πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση:

Εφόσον παράγονται στη χώρα μας ή κατάγονται από κράτος μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2019/2072/ Παράρτημα VIII σημείο 11, στην ειδική σήμανση αυτή, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού ή του κέντρου συλλογικής αποθήκευσης ή αποστολής.
Εφόσον είναι καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει να φέρουν την παρακάτω προβλεπόμενη σήμανση σύμφωνα με το παράρτημα της Υ.Α. 90369/17-1-2003 (Β΄93)

Το σημείο (3) αναγράφεται μόνο για πατάτες καταγωγής Αιγύπτου

Σε κάθε περίπτωση, εκτός των ανωτέρω ενδείξεων που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 543/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και τους ισχύοντες Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προїόντων και Παροχής Υπηρεσιών, στη σήμανση της πατάτας φαγητού θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ) του παραγωγού ή του συσκευαστή, η χώρα και ο τόπος παραγωγής, η ποικιλία, ο αριθμός παρτίδας και το βάρος.

Β. Διακίνηση κονδύλων πατάτας καταγωγής Κρήτης εκτός Κρήτης. Συνεχίζει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 3885/36142/4-4-2017 (Β΄1340/20-4-2017) Απόφαση του Υπουργού & Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση από τη νήσο Κρήτη εκτός Κρήτης κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση, για την πρόληψη της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας της πατάτας Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckerman και Kotthoft) Davis et al (Cms)».

Με την εν λόγω Απόφαση λαμβάνονται πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση εκτός Κρήτης κονδύλων πατάτας καταγωγής Κρήτης, οι οποίες δεν προορίζονται για φύτευση, ορίζονται οι απαιτήσεις και η διαδικασία έγκρισης διακίνησής τους καθώς και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να διακινήσει εκτός Κρήτης κονδύλους πατάτας καταγωγής Κρήτης, που δεν προορίζονται για φύτευση, καλείται να απευθυνθεί στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.

Γ. Πατατόσπορος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων IV, V και VIII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072. Τέτοιος είναι ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτουγειονομικό διαβατήριο.

Στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου, πρέπει αυτός να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VIII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, ώστε να διασφαλίζεται η φυτοϋγεία της καλλιέργειας και η αποφυγή διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Για τη διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων του Παραρτήματος VIII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

Επισημαίνεται τέλος ότι στους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης κονδύλων πατάτας (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστές κλπ.) που δεν τηρούν τα ανωτέρω επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις