Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες παρουσιάστηκαν από την κα Ελένη Σταματοπούλου PhDc Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK και από την κα Αθανασία Σταματοπούλου, PhDc Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Οικονομολόγος, MSc International Human Recourse Management, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑ.Δ.Α. & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια του 17ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε από 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2024 στην Κω, στο Ξενοδοχείο Kipriotis Hotels καθώς με φυσική παρουσία, ανέδειξαν τις παρακάτω επίκαιρες επιστημονικές εργασίες: 

Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ

Συμμετείχαν η κα Ελένη Σταματοπούλου, o κύριος Ίντας Γεώργιος, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc, MHA, Τομεάρχης Εργαστηριακού Τομέα Γ.Ν.Ν «Άγιος Παντελεήμων» και η κα Αθανασία Σταματοπούλου. Κατά την εισαγωγή τονίστηκε ότι η Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΔΜΣ) είναι η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και στη συνέχεια η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων, υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων, σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. 

Σκοπός ήταν να αναδειχθεί η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων της Διοίκησης μέσω στόχων και της μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Διοίκηση μέσω στόχων συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό στόχων στην υπηρεσία, το στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίησή, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την υλοποίηση δράσεων, έργων για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και την επίτευξη των στρατηγικών σκοπών του φορέα, την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων των οργανικών μονάδων καθώς και τον καθορισμό δεικτών μέτρησης (μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της στοχοθεσίας καθώς όλα τα ανωτέρω, συνδέονται άμεσα με τη Διοίκηση μέσω στόχων και η χρήση τους συμβάλλει στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της στοχοθεσίας. Ακολούθως αφορά: τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, δημιουργούνται, εφαρμόζονται συμπληρωματικοί ειδικοί δείκτες σε σχέση με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας του φορέα σε αντιστοιχία με τους καθορισμένους στόχους, τη μέτρηση αποδοτικότητας του τμήματος ή της διεύθυνσης ή του φορέα με συγκεκριμένους δείκτες στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης καθορισμένων στόχων για την βελτίωση απόδοσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση ενεργειών, διαδικασιών για τη διασφάλιση ποιότητας, λειτουργίας του φορέα και η υποβολή εκθέσεων απολογισμού δράσης αποτελεσμάτων και ειδικότερων αξιολογήσεων ή μετρήσεων είναι εξίσου σημαντικά. 

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Τα κύρια συμπεράσματα ήταν ότι οι αξίες και οι πολιτικές που πρεσβεύει η υπηρεσία αποτελούν κοινή αφετηρία για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνεχείς μετρήσεις βασικών μεγεθών σε κάθε Δημόσια υπηρεσία και η θέσπιση γενικών και ειδικών δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με βάση την υπάρχουσα στοχοθεσία, συνιστούν βασική προϋπόθεση για να εδραιωθεί μία Διοίκηση αλλαγών. Μετά την επιτυχή παρουσίαση της εργασίας, τοποθέτηση έκανε ο κ. Γιαννακόπουλος Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής Πα.Δ.Α. και τ. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας για τη σύνδεση των Στόχων της Διοίκησης με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Τόνισε ότι η ΔΜΣ αναφέρεται και στην τήρηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, δεδομένου ότι οι στόχοι της Διοίκησης πρέπει να συνδέονται με την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών εξεταζόμενων ή ασθενών που είναι οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΛΚΩΝ. Συμμετείχαν η κα Ελένη Σταματοπούλου, ο κ. Σπυρίδων Γ. Μαραγκός, MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και ο κ. Ιωάννης Θεοδωράκης PhD, MD, MSc ΕΚΠΑ, Ιατρός Ακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Υπερηχογραφίας του Ακτινολογικού Τμήματος ΓΝΑ ΚΑΤ. Αρχικά αναφέρθηκε ότι πολλές τραυματικές βλάβες μπορούν να προληφθούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης η οποία συνιστά μία σημαντική διάσταση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας του τραύματος. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανάδειξη της βελτίωσης γνώσεων στις εκπαιδευτικές πολιτικές διαχείρισης και πρόληψης τραυμάτων, με στόχο την ορθή εκτίμηση και παροχή εξειδικευμένης φροντίδας ελκών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα: αρχικά κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο απαιτείται η αξιολόγησή του, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν το πλήρες ιατρονοσηλευτικό ιστορικό, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, εάν υπάρχει αγγειακή δυσλειτουργία με την εμφάνιση αγγειακών νοσημάτων, το ανοσοποιητικό σύστημα εάν είναι κατεσταλμένο, τις διαταραχές συνδετικού ιστού και αλλεργίες που μπορεί να εμφανίζει, την παρούσα φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, τη διατροφική κατάσταση και τον γενικότερο τρόπο ζωής, για παράδειγμα συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η μειωμένη κινητικότητα, τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν αλλά και η γενικότερη ποιότητα ζωής του. 

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Η διάγνωση της υποκείμενης αιτίας ανάπτυξης ενός έλκους αποτελεί ένα ουσιώδες μέρος της εκτίμησής του, καθώς θα χρειαστεί να αξιολογηθεί ο πυθμένας του έλκους, τα χείλη του, οι περιβάλλοντες ιστοί και το δέρμα. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι απρόβλεπτες ή προβλέψιμες, αναστρέψιμες ή μη αναστρέψιμες και σε κάθε περίπτωση, δυσκολεύουν και καθυστερούν την επούλωση ενός τραύματος. Η ελάττωση του αριθμού των μικροβίων επιτυγχάνεται µε χειρουργικό καθαρισμό, µε αφαίρεση των ξένων σωµάτων και των νεκρωμένων ιστών, µε πλύση του τραύματος καθώς και µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή που θα λάβει ο ασθενής όπως είναι τα αντιβιοτικά αλλά μπορεί να επιλεχθεί και ένα ιδανικό επίθεμα. Οι νεκροί ιστοί, εκτός από το καλό θρεπτικό υπόστρωμα που παρέχουν στον πολλαπλασιασμό των μικροβίων, αναστέλλουν και τις φαγοκυτταρικές ικανότητες των λευκών αιμοσφαιρίων. Ο καλύτερος δε τρόπος για την αφαίρεση των ιστών αυτών είναι πάλι ο χειρουργικός καθαρισμός. Γενικότερα η συμμετοχή των ασθενών στην πρόληψη των ελκών πίεσης είναι χαμηλή και πέντε θέματα που επηρεάζουν τη συμμετοχή των ασθενών στις στρατηγικές πρόληψης είναι: η ικανότητα διαχείρισης του πόνου, η δυσφορία και η πίεση, οι σχέσεις των ασθενών με την ιατρονοσηλευτική ομάδα, οι ατομικοί και οι σχετιζόμενοι με τη φροντίδα του έλκους παράγοντες, οι γνώσεις των ασθενών για τα έλκη πίεσης και η εκπαίδευση των ασθενών. Η υπερηχογραφική μελέτη συμβάλλει στην διερεύνηση της παρουσίας οροαιματηρής ή πυώδους συλλογής είτε αποστηματικής κοιλότητας. Συμπερασματικά η ιατρονοσηλευτική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και ενός υγιούς πληθυσμού, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης τραυμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση, εκτίμηση και φροντίδα ελκών.

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Γ) Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Συμμετείχαν η κα Ελένη Σταματοπούλου, ο κ. Ιωάννης Θεοδωράκης και η κα Αθανασία Σταματοπούλου. Κατά την εισαγωγή αναφέρθηκε ότι η βιταμίνη D είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη, που παράγεται φυσικά όταν το δέρμα εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB) του ήλιου, ενώ η ανεπάρκεια της βιταμίνης D αναγνωρίζεται πλέον ως «παγκόσμια πανδημία». Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθεί η συμβολή της βιταμίνης D στην Σκελετική Υγεία. Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες η βιταμίνη D διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε μια πληθώρα φυσιολογικών λειτουργιών και η ανεπάρκεια της, συσχετίζεται με πολλές οξείες και χρόνιες ασθένειες που περιλαμβάνουν διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου, αυτοάνοσα νοσήματα, ορισμένους καρκίνους, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και μολυσματικές ασθένειες. Η βιταμίνη D είναι υπεύθυνη για την ενεργητική μεταφορά του ασβεστίου από τον εντερικό βλεννογόνο τόσο μέσω της σύνθεσης μίας ασβεστιοδεσμευτικής πρωτεΐνης στα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου όσο και μέσω της προσαρμογής του οργανισμού σε χαμηλές προσλήψεις ασβεστίου. Συμβάλλει, σε συνεργασία με την παραθορμόνη, στην ομοιοστασία του ασβεστίου. 

Δυναμικό «παρών» έδωσαν οι Υποψήφιες Διδάκτορες Ελένη & Αθανασία Σταματοπούλου με τρεις Επιστημονικές Εργασίες στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

H έλλειψη της βιταμίνης D οδηγεί σε ανεπαρκή οστική επιμετάλωση ή αποεπιμετάλωση των οστών. Επιπρόσθετα συμβάλλει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης, ρύθμιση της νευρομυϊκής και ανοσολογικής λειτουργίας καθώς και στη μείωση της φλεγμονής. Η σύνθεση της στο δέρμα είναι η πιο σημαντική πηγή της, αλλά μπορεί να προκύψει και μία πρόσθετη συμβολή από την κατανάλωση τροφίμων ή μέσω συμπληρωμάτων τροφών. Η επάρκεια της βιταμίνης D είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική σκελετική ανάπτυξη και διατήρηση της υγείας των οστών σε όλες ηλικιακές ομάδες αλλά και στην περίοδο της εγκυμοσύνης/θηλασμού. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι η βιταμίνη D διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των οστών (σωστή ανάπτυξη των οστών και προαγωγή της υγείας του σκελετού). Οι αξίες και οι πολιτικές πρόληψης και ελέγχου της διατήρησης των φυσιολογικών επιπέδων της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό, από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Λειτουργούς της Δημόσιας Υγείας είναι ζωτικής σημασίας, για την διατήρηση της κατάστασης της ευεξίας και της πλήρους σωματικής υγείας.

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Ελλάδα - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις