Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου

Την Τετάρτη 08 Μαΐου 2024, στις 12.00 μ.μ., θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια), η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 30/2024 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. (Καρνίκης)
2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αριθμό 76/2024 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. (Πυροβολάκης)
3. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία των: 1) Βαμβουκάκη Ευαγγελίας, 2) Βαμβουκάκη Γεωργίου, 3) Μαραζάκη Ειρήνης και 4) Μαραζάκη Ανδρέα, επί της οδού Αρ. Ζαφειριάδου, στο Ο.Τ.Γ2278Β, σύμφωνα με την με χρονολογία 05-04-2024 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου.
4. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία των: 1) Καβρουδάκη Άννας και 2) Ελευθεριάδη Ευαγγελίας, επί της οδού Σάκη Καράγιωργα, στο Ο.Τ.Γ2148, σύμφωνα με την με χρονολογία 05-04-2024 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου.
5. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία των: 1) Χανιωτάκη Καλλιόπης-Φωτεινής και 2) Χανιωτάκη Χαραλάμπου, επί της οδού Στερλίντζα αρ.49, στο Ο.Τ.84 (Γ1691), σύμφωνα με την με χρονολογία 05-04-2024 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου.
6. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Εμμανουήλ Αρχοντάκη, επί της οδού Μίνωος Καλοκαιρινού αρ.14, στο Ο.Τ.20, σύμφωνα με την με χρονολογία 05-04-2024 Έκθεση ης Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου.
7. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο τμήμα καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία των : 1) Σφακιανάκη Μαρίας-Στυλιανής και 2) Κουκουριτάκη Πελαγίας, επί των οδών
Α. Δικταίου και Μίνωος Καλοκαιρινού αρ.49, στο Ο.Τ.24, σύμφωνα με την με χρονολογία 05-04- 2024 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου.
8. Εισήγηση για επικαιροποίηση της υπ'αριθ.251/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για την στέγαση των υπηρεσιών της 2ης Κοινότητας.
10. Έγκριση των όρων της μελέτης επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, για δύο (2) έτη.
11. Έγκριση του τρόπου διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας για τη λειτουργία της 1ης, 2ης, 3ης γραμμής ΜΙΝΙ BUS".
12. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑΜΕΑ στο ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ: 205769.
13. Έγκριση του 2ου πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ.Φ. 2283».
14. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Διαμόρφωση-αποκατάσταση χώρων πρασίνου στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη».
15. Έγκριση του 4ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου.
16. Εισήγηση από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ του Κ.Α 20-6414.001 με τίτλο: «Μεταφορές εν γένει».
17. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600.000 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.003, με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα του κέντρου κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027» για το έτος 2024.
18. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 55.643,43 ευρώ του Κ.Α. 60-6473.002 με τίτλο «Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027» για το έτος 2024.
19. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 148.661,17 ευρώ του Κ.Α. 60-7341.001 με τίτλο «Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών στο Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2024.
20. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 72.000 ευρώ του Κ.Α. 15-6481.001 με τίτλο «Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών» για το έτος 2024.
21. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.508,06 ευρώ του Κ.Α. 15-6682.002 με τίτλο «Υλικά άμεσης ανάλωσης» για τις ανάγκες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ- Α.Π.Η.

22. Εισήγηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 223.381,20 ευρώ του Κ.Α.15-6473.034 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου με ιδίους πόρους» του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2024.
23. Εισήγηση από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας για εξειδίκευση ποσού 5.000,00 ευρώ του ΚΑ 00- 6495.002 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσης» για την καταβολή τελών υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας αλλά και ενστάσεων του Δήμου στο εθνικό κτηματολόγιο.
24. Εισήγηση από το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 233.954,09 ευρώ του Κ.Α 35.6474.003 με τίτλο: «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις», στα πλαίσια του προγράμματος LIFE GRIN έτους 2024.

25. Εισήγηση από το Τμήμα Ταμείου για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ του Κ.Α 00-6524.001 με τίτλο: «Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων», για την προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,00% για την παρεχόμενη εγγύησή του στη δανειακή σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Ηρακλείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
26. Εισήγηση από το Τμήμα Ταμείου για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 150.000,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6818.001 με τίτλο: «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων» για τις δόσεις δανείου της ΔΕΥΑΗ.
27. Εξειδίκευση ποσού 600 ευρώ του Κ.Α 00-6421.001 με τίτλο : «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών», για τη μετακίνηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην Αθήνα από 4/2/2024 έως 5/2/2024, έπειτα από την με αρ.26/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω μετακίνησης.
28. Εξειδίκευση ποσού 450 ευρώ του Κ.Α 00-642.001 με τίτλο : «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών», για τη μετακίνηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην Αθήνα από 2/4/2024 έως 3/4/2024, έπειτα από την με αρ.143/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω μετακίνησης.
29. Εξειδίκευση ποσού 650 ευρώ του Κ.Α 00-642.001 με τίτλο : «Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών», για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Σισαμάκη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη από 25/4/2024 έως 26/4/2024, έπειτα από την με αρ.193/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω μετακίνησης.
30. Εισήγηση από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ των Κ.Α 00-6434.001 και Κ.Α 10-6699.001, για τις επικείμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.
31. Επιστροφή χρημάτων λόγω έκδοσης της 442/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
32. Διόρθωση τελών & προστίμων εκδιδόμενων λογαριασμών ετών 2016-2017-2018.
33. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (έντεκα -11- περιπτώσεις αρ.πρωτ. εισήγησης 41640/25-04-2024).
34. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων (έντεκα -11- περιπτώσεις αρ.πρωτ. εισήγησης 41651/25-04-2024).
35. Διαγραφή οφειλής στον με αρ.44360/2017 χρηματικό κατάλογο είσπραξης οφειλής λόγω ρυμοτομίας, για τη με αρ.102/2005 πράξη προσκύρωσης – τακτοποίησης – ρυμοτόμησης – αναλογισμού αποζημίωσης και πράξη εφαρμογής, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου.
36. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας.
37. Διαγραφή προστίμου περί ζώων συντροφιάς.
38. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση απομάκρυνσης δένδρου που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ.145.
39. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση απομάκρυνσης δύο δένδρων που βρίσκονται επί της οδού Αναξαγόρα.
40. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου -εξόδου, για έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα διώροφη κατοικία, επί της οδού Ούλαφ Πάλμε, αρ.248, εκτός σχεδίου πόλης, ζώνης οικισμού, εκτός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας Μετζάκη Μαρίας και Ατσαλή Εμμανουήλ.
41. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, για την ενίσχυση ΚΑ για μίσθωση γραμματοθυρίδων, ενίσχυση ΚΑ για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, ενίσχυση ΚΑ για τη μελέτη διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού, ενίσχυση ΚΑ για την καταβολή αναδρομικών μισθωμάτων (νόμιμη αναπροσαρμογή), ενίσχυση ΚΑ για τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, ενίσχυση των ΚΑ για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση σχολικών κτιρίων, ενίσχυση ΚΑ της χρηματοδοτούμενης πράξης
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, ενίσχυση ΚΑ για την συντήρηση παλαιτύπων της Β.Δ.Β., ενίσχυση ΚΑ Σχολικών Επιτροπών για διεξαγωγή εξετάσεων Πολιτογράφησης και διαγραφή ποσού του ΚΑ με τίτλο «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/επίδομα απροστάτευτων παιδιών».
42. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης με τίτλο «ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ» της ζωγράφου Μαρίας Στεφανουδάκη για τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
43. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης με τίτλο «ΒΑΘΙΑ» της ζωγράφου Ευαγγελίας Θεανώ Μεταξά.

 

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις