Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος») την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 98 με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα συνίσταται στο γεγονός ότι, ένεκα αδυναμίας ισοσκελίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024 για να μπορέσει να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η χρηματοδότηση των υποχρεώσεών του και αφού κρίθηκε και αποφασίστηκε ότι υφίσταται ανάγκη να συνομολογηθεί δάνειο ισοσκελισμού σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/2015 ύψους 26.987.420,40 € ποσό που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων του, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες και αφού παραπέμφθηκε το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή ώστε να ενεργήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές ορίζονται στην παρ. ιβ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Περαιτέρω αφού η Δημοτική Επιτροπή ενήργησε τα δέοντα και παρελήφθη η προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ακολούθησε η με αριθμό 78/2024 κατά πλειοψηφία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την συνεδρίαση της 11-03-2024 (πρακτικό συνεδρίασης 9/1ο θέμα) και η εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση δανείου ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ύψους 26.987.420,40€ όπως αναλυτικά εκτίθεται στην απόφαση και εισήγησή της.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης υποβολής αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ύψους 26.987.420,40€ (απόφαση 78/2024 Δημοτικής Επιτροπής)

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Κρήτη - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις