Realtors Kreta
Realtors Kreta

Σχολεία: Αυτό το νέο όριο απουσιών – Στις πόσες μένουν πλέον οι μαθητές

Σχέδιο αυστηροποίησης του ποινολογίου των μαθητών, επαναφοράς των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών καθώς και την ειδική θεσμοθέτηση ποινικών και οικονομικών ευθυνών των γονιών των μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις των σχολίων, ετοιμάζει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αν και ακόμη το επιτελείο του υπουργού Παιδείας δεν έχει οριστικοποιήσει το Σχέδιο, μέλος αυτής της ομάδας παρουσίασε στο esos.gr τα βασικά σημεία των αλλαγών:

 

Α. Γίνεται επαναφορά της διάταξης για την δυνατότητα αποβολής μαθητή μέχρι πέντε ημερών από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Β.Παρέχεται η δυνατότητα στον Διευθυντή του Σχολείου, με απόφασή του, να δίνει μέχρι τρεις ημέρες αποβολή.

Γ. Θα υπάρξει ειδική διάταξη για την ποινική ευθύνη των γονέων για τους μαθητές που κάνουν κατάληψη σχολείου.

PauseUnmute
Fullscreen

Δ. Επίσης ειδική διάταξη για την οικονομική ευθύνη των οικογενειών σε περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές σε σχολείο (π.χ. κατάληψη).

Ε. Μαθητής ου τιμωρείται με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν θα επανέρχεται στο σχολείο από ο οποίο επιβλήθηκε η ποινή.

Ε. Θα αυστηροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των σχολείων .

Ζ. Επανέρχεται ο θεσμός των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

Η. Οι αδικαιολόγητες απουσίες καθιερώνονται στις 40 και οι δικαιολογημένες στις 74.

Το "ποινολόγιο" των μαθητών-Τι ισχύει σήμερα

Το "ποινολόγιο" (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

προφορική παρατήρηση,
επίπληξη,
αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα ( προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι "ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα) αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α. Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να δώσει στον μαθητή από μία έως δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr
ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοφιλείς Ειδήσεις
Αίγινα: Αυτός είναι ο 36χρονος που βίαζε την 25χρονη θετή κόρη του
Αίγινα: Αυτός είναι ο 36χρονος που βίαζε την 25χρονη θετή κόρη του
Βιβλική προφητεία σε εξέλιξη – Γιατί μεταφέρουν στο Ισραήλ κόκκινες αγελάδες από το Τέξας
Η βιβλική προφητεία που βρίσκεται σε εξέλιξη- Γιατί μεταφέρουν στο Ισραήλ κόκκινες αγελάδες από το Τέξας
Οδησσός: Αυτός ήταν ο στόχος της πυραυλικής επίθεσης τη μέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη
Οδησσός: Αυτός ήταν ο στόχος της πυραυλικής επίθεσης τη μέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη – Τι λένε οι Ρώσοι
Σχολεία: Αλλάζει το όριο απουσιών – Στις πόσες θα μένουν οι μαθητές
Σχολεία: Αλλάζει το όριο απουσιών – Στις πόσες θα μένουν οι μαθητές
Περηφάνια για το χθες Πίστη για το αύριο
Ροή Ειδήσεων
10:07 GOSSIP
Κατερίνα Διδασκάλου: Θα υποδυθεί την Μελίνα Μερκούρη – Οι φωτογραφίες που ανήρτησε
10:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ταξίδι στη δόξα» για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:59 ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Ανατροπή το Σαββατοκύριακο – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για το Σαββατοκύριακο
09:54 ΚΟΣΜΟΣ
Παριζιάνικος οίκος μόδας μαζί με Έλληνα καθηγητή έφτιαξαν τσάντα από αέρα
09:48 ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχολεία: Αυτό το νέο όριο απουσιών – Στις πόσες μένουν πλέον οι μαθητές
09:47 ΕΛΛΑΔΑ
Μαγνησία: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Σωτήρια παρέμβαση Αντιδημάρχου
09:43 ΜΠΑΣΚΕΤ
NBA: Παραδόθηκαν στους Ουόριορς οι Μπακς (vids)
09:40 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
O General Lee έγινε και ηλεκτρικός…
09:37 ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΘ: Φοιτητές απέκλεισαν συμβολικά τη σχολή – Κατεβαίνουν στην Αθήνα για το αυριανό συλλαλητήριο
09:36 ΕΛΛΑΔΑ
Δυστύχημα Τέμπη: Σοκαριστική αποκάλυψη – 20 «χαμένα» φορτηγά εξαφάνισαν 300 κυβικά χώμα!
09:32 ΚΟΣΜΟΣ
Η κοπέλα που πέθανε μετά από 67 συνεχόμενους εξορκισμούς: Η τρομακτική τελετή ηχογραφήθηκε και προκαλεί εφιάλτες
09:30 ΚΟΣΜΟΣ
H πιο απομονωμένη δουλειά στον κόσμο: Εταιρεία ψάχνει εργαζόμενο για ταχυδρομείο στην Ανταρκτική
09:22 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αίγινα: Αυτός είναι ο 36χρονος πατριός που βίαζε την 25χρονη θετή κόρη του επί 11 χρόνια – Το χρονικό της υπόθεσης
09:17 ΕΛΛΑΔΑ
Τσικνοπέμπτη: Ψήνει όλη χώρα – Γιατί τρώμε κρέας, τα έθιμα ανά την Ελλάδα
09:12 ΕΛΛΑΔΑ
Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις – Νεκρός 48χρονος ανθυπασπιστής
09:07 ΚΟΣΜΟΣ
Συναγερμός για την κλιματική αλλαγή: Ο Φεβρουάριος ήταν ο πιό ζέστος μήνας στην ιστορία
09:05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς τράπεζες για 4 ημέρες – Κίνδυνος να μείνουν χωρίς μηνιάτικο εκατομμύρια Έλληνες
08:59 ΚΟΣΜΟΣ
«Δαιμονικό» έγκλημα στη Βραζιλία: 13χρονη βοήθησε τον παιδεραστή φίλο της να κατακρεουργήσουν την μάνα της
08:55 ΕΛΛΑΔΑ
Μαριάντα Πιερίδη: Νέες λεπτομέρειες για τη σχέση της μετά τον χωρισμό της – «Είναι στο ξεκίνημά της»
08:52 ΚΟΣΜΟΣ
Κέιτ Μίντλετον: Δεν θέλει καμία σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι καθώς αναρρώνει
08:50 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης: Την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη το πρώτο απογευματινό χειρουργείο – Την επόμενη εβδομάδα στον Ευαγγελισμό
08:49 ΚΟΣΜΟΣ
Η σκοτεινότερη θεωρία συνωμοσίας – Πεθαίνουν όσοι την συζητούν… μυστηριωδώς!
08:43 ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Τώρα: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό
08:43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις-φωτιά στους λογαριασμούς τηλεφώνων – Από τις πιο ακριβές, οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα
08:42 ΚΟΣΜΟΣ
Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο έπιασε φωτιά στον κινητήρα
08:37 ΚΟΣΜΟΣ
Πέντε μήνες πολέμου στη Γάζα: Συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
08:31 ΕΛΛΑΔΑ
Καρναβάλι εν κινήσει: Οδηγός στόλισε αποκριάτικα το λεωφορείο του
08:29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωστής Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο!
08:22 ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Απείλησε αστυνομικούς με κατσαβίδι – «Θα σε καρφώσω, τι θέλεις ρε»
08:22 ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 8ης Μαρτίου: Πώς θα γίνει – Ποιοι συμμετέχουν, προσφυγή στη δικαιοσύνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
netbet

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Recommended by
Τα πιο άνετα παπούτσια πεζοπορίας του 2024 είναι τέλεια για τα πόδια σας!
Τα πιο άνετα παπούτσια πεζοπορίας του 2024 είναι τέλεια για τα πόδια σας!
Ordinariyo | Διαφήμιση Ordinariyo
Heraklion: Απούλητα αυτοκίνητα σχεδόν για τίποτα: Ρίξε μια ματιά
Heraklion: Απούλητα αυτοκίνητα σχεδόν για τίποτα: Ρίξε μια ματιά
Προσφορές αυτοκινήτων | Διαφημίσεις αναζήτησης | Διαφήμιση Προσφορές αυτοκινήτων | Διαφημίσεις αναζήτησης
Οι ηλιακές στέγες είναι το μέλλον και είναι εκπληκτικά προσιτές
Οι ηλιακές στέγες είναι το μέλλον και είναι εκπληκτικά προσιτές
Ηλιακή στέγη | Διαφημίσεις αναζήτησης | Διαφήμιση Ηλιακή στέγη | Διαφημίσεις αναζήτησης
Πόνος στη μέση; Αυτή είναι η λύση!
dailyhousetips.com | Διαφήμιση dailyhousetips.com
Με αυτό το κόλπο το αμάξι σου θα λάμπει από τις γρατζουνιές!
Με αυτό το κόλπο το αμάξι σου θα λάμπει από τις γρατζουνιές!
ScratchGuard Spray | Διαφήμιση ScratchGuard Spray
Πόσο πρέπει να πληρώνετε μια καθαρίστρια για τον καθαρισμό του σπιτιού; Εδώ είναι οι τιμές
Πόσο πρέπει να πληρώνετε μια καθαρίστρια για τον καθαρισμό του σπιτιού; Εδώ είναι οι τιμές
Υπηρεσίες καμαριέρας | Διαφημίσεις αναζήτησης | Διαφήμιση Υπηρεσίες καμαριέρας | Διαφημίσεις αναζήτησης
Μικρό αλλά δυνατό: το ηλεκτρικό σκουπάκι στην τσέπη για ένα άψογο σπίτι
Μικρό αλλά δυνατό: το ηλεκτρικό σκουπάκι στην τσέπη για ένα άψογο σπίτι
postsociale.com | Διαφήμιση postsociale.com
Αυτό είναι το μυστικό για τις γρατζουνιές του αυτοκινήτου που χρειάζεσαι!
Αυτό είναι το μυστικό για τις γρατζουνιές του αυτοκινήτου που χρειάζεσαι!
CarNano Spray | Διαφήμιση CarNano Spray
Δυστύχημα Τέμπη: Σοκαριστική αποκάλυψη – 20 «χαμένα» φορτηγά εξαφάνισαν 300 κυβικά χώμα!
Δυστύχημα Τέμπη: Σοκαριστική αποκάλυψη – 20 «χαμένα» φορτηγά εξαφάνισαν 300 κυβικά χώμα!
Ελλάδα
Σοκάρει η αποκάλυψη για την Μάρθα Καραγιάννη: «Είχε κάνει ένα παιδάκι – Το γέννησε και πέθανε»
Σοκάρει η αποκάλυψη για την Μάρθα Καραγιάννη: «Είχε κάνει ένα παιδάκι – Το γέννησε και πέθανε»
Ελλάδα
Καρναβάλι εν κινήσει: Οδηγός στόλισε αποκριάτικα το λεωφορείο του
Καρναβάλι εν κινήσει: Οδηγός στόλισε αποκριάτικα το λεωφορείο του
Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Η κομπίνα του Αρχιμανδρίτη εις βάρος πιστών – Μία από τις πλαστές επιστολές
Θεσσαλονίκη: Η κομπίνα του Αρχιμανδρίτη εις βάρος πιστών – Μία από τις πλαστές επιστολές
Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
VIDEO
WEEKEND EDITION
ENGLISH
RUSSIAN
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΘΝΙΚΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΕΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΡΩΣΙΑ
Η.Π.Α.
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΡΟΣ
MEDIA
ΥΓΕΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΠΟΡ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
PLUS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ

Ταυτότητα Όροι Χρήσης Δήλωση Εχεμύθειας Κώδικας Δεοντολογίας Ρυθμίσεις Cookies Anti – Bribery Policy Επικοινωνία Διαφήμιση
DPG Digital Media Group
Gossip-tv.gr Onsports.gr Queen.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Onmed.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2012-2024 Newsbomb.gr – All rights reserved

Ακολουθήστε το Iraklionews σε Google News  και Facebook 
Εκπαίδευση - Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις