Συνεδρίαση δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Georgiladakis Epiplodiakosmisi 300×250

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Κοπάση Ελευθέριου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Νομαρχιακού Νοσοκομείου και της Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων».

Γ2. Του κ. Κοπάση Ελευθέριου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα:

«Τουριστικοί Λιμένες – Μαρίνες στον Δήμο Χανίων και Μπλε Ανάπτυξη»

Γ3. Του κ. Χρονάκη Νικολάου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα:

«Κατασκευή αρδευτικού στο Φράγμα Πλακιώτισσας»

Γ4. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας για τη δημιουργία και λειτουργία «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο Γαλατά Χανίων και άλλα θέματα σχεδιασμού για την «ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου Μίκης Θεοδωράκης στην Κρήτη»

Γ5. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αποκαταστάσεις ζημιών από όλες τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων στην Κρήτη»

Γ6. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Oυσιαστική στήριξη των πληγέντων από το σεισμό του 2021 και την αποκατάσταση των ζημιών»

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1. Έγκριση 7ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

  • (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

  • (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.2. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. και όλα τα απαιτητά έγγραφα προσχώρησης στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ (DIAS CREDIT TRANSFER ή “DCT”), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

  • (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3.1 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο τμήμα Αλάγνι – Αρκαλοχώρι, υποτμήμα Αρκαλοχώρι – Μάρθα (χ.θ. 5+536,52 – 17+579,14) του οδικού άξονα Ηράκλειο -Βιάννος – Ιεράπετρα», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

  • (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.)

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Τροποποίηση της με αρ. 11/2022 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τη Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους στην Ενεργειακή Κοινότητα Μαλεβιζίου Περιορισμένης Ευθύνης με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

  • (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

4.2 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους σε τέσσερις (4) Ενεργειακές Κοινότητες που ιδρύονται στο πλαίσιο του Έργου “INTegrated sustainable enERgy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete)” που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

  • (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR” στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V -A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 Κωδ. MIS 5050710 Κ.Α.2021ΕΠ10260027 της ΣΑΕΠ102/6, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ.

  • (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)
  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 13/31-05-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
    (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις