Υψηλότερα πρόστιμα και οριστικά λουκέτα σε βενζινάδικα που παρανομούν

Υψηλότερα χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο περιλαμβάνει το νέο ποινολόγιο της ΑΑΔΕ για τα πρατήρια βενζίνης που επιχειρούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.

Το νέο αυστηρό πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την ΑΑΔΕ προκειμένου να σταματήσει η προσπάθεια εξαπάτησης των οδηγών από τους κακούς επαγγελματίες του κλάδου, με πειραγμενες αντλίες, παράνομο λογισμικό, «κρυφές» δεξαμενές, ή έλλειψη συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.

Στόχος του νέου ποινολογίου είναι να αυξηθεί η βαρύτητα των προστίμων, προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές από φαινόμενα εξαπάτησης.

  • Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα έως και 300.000 ευρώ, ή ακόμα και οριστικό λουκέτο.

Tο νέο ποινολόγιο, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 20 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

  • Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο 150.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
  • Σε περίπτωση προμήθειας ή εγκατάστασης μετρητικών συστημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υποχρεούται να αντικαταστήσει τον μη νόμιμο εξοπλισμό με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Κατόπιν παρέλευσης του χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης, τροποποίησης ή αλλοίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε μέρη ή σε παραγόμενα στοιχεία, του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών που φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων πρόστιμο 300.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ίδιο διοικητικό πρόστιμο.

Σε περίπτωση παράδοσης, προμήθειας, εφοδιασμού, πώλησης, αποθήκευσης ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών, που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, πρόστιμο 300.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ίδιο διοικητικό πρόστιμο.

  • Σε περίπτωση που εντοπιστεί εγκατάσταση χωρίς το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται για δύο μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.

Αν κατά παράβαση των ανωτέρω και παρά τη σφράγιση, η επιχείρηση συνεχίσει να λειτουργεί, ή δεν εκαταστήσει σύστημα εισροών-εκροών εντός 2 μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

Σε περίπτωση παράνομης τροποποίησης ή αλλοίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕη εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά, ενώ κατάσχονται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε στην ανωτέρω παράβαση.

Πρόβλεψη υπάρχει και για αυτούς που θα επιχειρήσουν να αγνοήσουν τις αρχές, καθώς αν η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί, παρότι εμφανίζει βλάβη ή δυσλειτουργία όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών: επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

Αντίστοιχα, λογισμικό συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας: ποινική δίωξη στον κατασκευαστή του λογισμικού και πρόστιμο 45.000 ευρώ για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού.

Σε περίπτωση εξοπλισμού που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, προβλέπεται πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος, που θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό με δικές του δαπάνες εντός δύο μηνών.

Σημειώνεται ότι τυχόν ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, «καταλαμβάνουν και εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει επιδοθεί η καταλογιστική πράξη επιβολής των διοικητικών προστίμων». Ωστόσο ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός 60 ημερών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τελευταία Νέα
Περισσότερες Ειδήσεις